Šta je VPTŠ OSL?

VPTŠ OSL je projekat koji su pokretuli studenti Visoke poslovno tehničke škole Doboj u saradnji sa upravom VPTŠ Doboj, profesorima i asistentima kako bi omogućili sebi ali i ostalim kolegama platformu za saradnju na projetima. Ova platforma je dostupna svim studentima Visoke poslovno tehničke škole Doboj. Kroz nju mogu da razvijaju projekte, različitih vrsta, te od profesora, asistenata i kolega dobiju predloge kako da unaprede svoj projekat.

Projekti

Prilikom razvoja projekata studenti se vode Open-Source filozoviom te svoj kod ustupaju na dopunu i upotrebu svim kolegama. Ovi projekti su dostupni samo studentima, profesorima i asistentima ali autorsko pravo ostaje studentu ili grupi studenata koji su razvili isti. Spisak prijekata će biti dostupan samo za projekte čiji autori odluče da javno objave svoj projekat.

Obavještenja

[07.03.2023.] VPTŠ OSL je aktivan:
Osnovni elementi sajta i repozitorija su kreirani i dostupni svima. Radi sigurnosnih politika odlučeno je da VPTŠ OSL Git server bude dostupan kroz privatnu mrežu i samo studentima, profesorima, asistentima i administraciji VPTŠ Doboj. Za višre informacija možete da kontaktirate VPTŠ OSL Tim na: vptsopensourcelab@gmail.com

Šta je CoLab

CoLab je podprojekat VPTŠ OSL projekta koji je dopuna na originalni projekat koja uključuje većim obim mogućnosti za studente. CoLab ima za cilj da stvori platformu na kojoj studenti Visoke poslovne tehničke škole Doboj na kojoj mogu da pišu i objavljuju svoje naučne i istraživačke radove. Kao i kod OSL projekta profesori, asistenti, administracija i studenti mogu da sarađuju na jednom ili više radova.

Kako dobiti pristup?

Radi politika bezbjednosti i privatnosti svi studenti, profesori, asistenti i zaposleni Visoke poslovno tehničke škole, koji žele pristup platformama obuhvaćenim VPTŠ OSL i CoLab projektima, trebaju da se jave na vptsopensourcelab@gmail.com. Jedino na ovaj način mogu da dobiju instrukcije za povezivanje na privanu mrežu.

Info